Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Chợ Mới

Hiện trên địa bàn huyện Chợ Mới có 39 hợp tác xã (HTX), trong đó 34 hợp tác xã nông nghiệp, tổng số 2.060 thành viên, 166 tổ hợp tác, với 3.215 tổ viên, hình thức phát triển kinh tế đa dạng các lĩnh vực: nông nghiệp, thuỷ sản, mộc, giao thông vận tải, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng/tháng.

Huyện Chợ Mới thời gian qua cũng ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM hỗ trợ hợp tác xã theo quy định. Có kế hoạch nạo vét các công trình kênh, tôn cao mở rộng hệ thống đê bao, sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới các cống tưới tiêu,… Nhiều mô hình mới được hình thành đã tạo được sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm như: hợp tác xã Trái cây GAP Cù Lao Giêng, hợp tác xã Nông sản An Toàn – Kiến An,… góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho thành viên hợp tác xã và lao động ở địa phương, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới./.

Bảo Dinh (Đài TT Chợ Mới)

Các tin tức khác